Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1.

[Postanowienia ogólne] 

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.diamant.pl jest spółka Pfeifer & Langen Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, NIP 778-11-18-503, REGON 630704348, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000149431, kapitał zakładowy 10.000.000,00 złotych, BDO 116567, numer telefonu (61) 846 35 00, numer faks (61) 846 35 05, adres e-mail sklep@diamant.pl,
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia przez Spółkę drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych.
 5. Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim. 

2.

[Definicje] 

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

 1. Dostawa– przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży;
 2. Dostawca– profesjonalny przewoźnik, któremu Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;
 3. Hasło– ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, ustalony przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, umożliwiający mu dostęp do Konta Klienta w Sklepie;
 4. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 13. rok życia, a nie ukończyła 18. roku życia, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w Sklepie albo która założy w Sklepie Konto Klienta;
 5. Konsument– oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego);
 6. Przedsiębiorca, traktowany jak Konsument - osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Konto Klienta– oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi, po zalogowaniu poprzez Login i wygenerowane, a następnie podane przez siebie Hasło za pomocą którego może składać w Systemie teleinformatycznym Zamówienia, przeglądać stan realizacji aktualnego oraz historię dotychczasowych Zamówień, a także ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;
 8. Login– adres e-mail podany przez Klienta dokonującego Rejestracji w Sklepie, wymagany wraz z Hasłem do korzystania z Konta Klienta;
 9. Polityka Prywatności– odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu;
 10. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), z wyłączeniem Przedsiębiorców traktowanych jak Konsumenci, o których mowa w pkt. 6 powyżej;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu;
 12. Rejestracja– podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swoje indywidualne Hasło;
 13. Sklep– oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Spółkę, dostępny na Stronie internetowej www.sklep.diamant.pl;
 14. Spółka- spółka o której mowa w § 1 ust.1 Regulaminu, będąca właścicielem Sklepu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;
 15. Sprzedawca– Spółka występująca jako strona Umowy sprzedaży zawieranej z Klientami Sklepu;
 16. Strona internetowa– strona internetowa o adresie: www.sklep.diamant.pl, na której prowadzony jest Sklep;
 17. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 18. Towar– produkt Sprzedawcy prezentowany na Stronie internetowej, na który Klient może złożyć Zamówienie;
 19. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta jako przyjęcia oferty Sprzedawcy;
 20. Zamówienie– przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3.

[Wymagania techniczne] 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, Rejestracja) z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail – w przypadku użytkowników, którzy zdecydują się na założenie Konta Klienta.
 2. Spółka informuje, że Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

 

4.

[Prawa i obowiązki Klienta]

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu ze Strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych, Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
 5. Klient jest zobowiązany przy korzystaniu ze Sklepu do zachowania należytej staranności, w tym do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Loginu i Hasła.

5.

[Konto Klienta]

 1. Użytkownik może założyć indywidualne Konto Klienta. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby przeglądać Stronę internetową Sklepu lub dokonać zakupu bez rejestracji..
 2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez użytkownika Internetu ze Spółką umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Loginem Klienta, służącym do logowania w Sklepie i identyfikacji go przez Spółkę, jest podany przez niego adres e-mail.
 4. W celu założenia Konta Klienta na Stronie internetowej użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać następujące dane: konsument- imię i nazwisko oraz adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), a w przypadku pracowników Spółki (opcjonalnie), także numer pracownika; przedsiębiorca i przedsiębiorca traktowany jak konsument - imię i nazwisko / nazwa firmy, numer NIP, adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail);
  2. ustalić Hasło;
  3. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 5. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 4 spowoduje zarejestrowanie się w Sklepie.
 6. Umowa o świadczenie usługi - prowadzenie Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta Klienta, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 7. Korzystanie z usługi Konta Klienta nie podlega opłacie.
 8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klient znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Spółki.
 9. Spółka oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpiecząją ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Klientów. Spółka nigdy nie zwróci się do Klienta o udostępnienie Hasła.
 10. Klient po Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadając rzeczywistości i być aktualne.

6.

[Zamówienia]

 1. Klient może składać Zamówienie poprzez "Koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu internetowego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę internetową, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie.
 3. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie internetowej, określa formę płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem zamówienia Klient zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. zalogować się do Konta Klienta lub wybrać opcję zakupów bez rejestracji;
  2. w obu powyższych opcjach podać poniższe dane w formularzu: konsument- imię i nazwisko, adres zamawiającego oraz adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres skrzynki poczty elektronicznej oraz numer telefonu; przedsiębiorca oraz przedsiębiorca traktowany jak konsument - imię i nazwisko/nazwa firmy, adres siedziby oraz adres dostawy (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), numer NIP adres skrzynki poczty elektronicznej, numer telefonu;
  3. w przypadku zakupów bez rejestracji – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić jego treść;
  4. dokonać wyboru sposobu dostawy spośród opcji wskazanych w części „Metody dostawy”
  5. przejść do kroku „Podsumowanie i płatność” poprzez kliknięcie „Przejdź do płatności”.
  6. dokonać wyboru metody płatności.
  7. złożyć zamówienie przez poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres skrzynki poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłane automatyczne potwierdzenie złożenia Zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży) i jego warunków.
 5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7.

[Ceny i Płatności] 

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).
 2. Koszty Dostawy uzależnione są od łącznej masy całkowitego Zamówienia Klienta. Całkowity koszt Zamówienia, uwzględniający koszt Dostawy, wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Koszt Dostawy wskazany jest także każdorazowo obok danej metody Dostawy, dostępnej do wyboru w polu „Metody Dostawy”.
 3. Sklep ma prawo promować określone formy płatności za Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 4. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest  faktura VAT według wskazania Klienta.
 7. Faktura za zakupione Towary, jest wysyłana w formacie pliku .pdf na adres poczty elektronicznej podany podczas zakładania Konta w Sklepie lub podany przy składaniu Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
 8. Klient może wybrać, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, następujące formy płatności:
  1. za pobraniem (płatne Dostawcy) z zastrzeżeniem, że jednorazowa kwota pobrania może wynosić maksymalnie 9 000,00 zł;
  2. przedpłata - płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem płatności online; w przypadku płatności kartą dzienny górny limit zapłaty tą samą kartą wynosi 4.000,00 zł;
 9. W przypadku wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu (warunek rozwiązujący), a Zamówienie zostanie anulowane. Zamówienie będzie realizowane dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 10. Jeśli Klient wybierze płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem płatności online zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia Zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.
 11. Płatność za pobraniem polega na zapłacie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną gotówką należnej kwoty do rąk Dostawcy w momencie dostawy przesyłki. Dla Klienta dowodem zapłaty za Towar jest pokwitowanie wystawione przez Dostawcę.

8.

[Dostawa] 

 1. Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu Zamówienia jako adres Dostawy. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W dniu wysłania Towaru/ Zamówienia do Klienta wysyłana jest wiadomość na adres e-mail Klienta z informacją o wysyłce Towaru wraz z podaniem numeru listu przewozowego dotyczącego Zamówienia.
 3. Towar zostanie dostarczony Klientowi:
  1. przesyłką kurierską, przez firmę kurierską pod wskazany adres - w przypadku gdy łączna waga zamówionego przez Klienta Towaru nie przekracza 70 kg, z wyłączeniem produktów pakowanych w wiaderka, które są dostarczane za pośrednictwem firmy spedycyjnej niezależnie od łącznej wagi Towaru;
  2. przy  współpracy z firmą spedycyjną specjalizującą się w organizacji transportu drogowego towarów - w przypadku gdy łączna waga zamówionego przez Klienta Towaru przekracza 70 kg lub gdy zamówienie dotyczy towarów pakowanych w wiaderka. W ww. przypadkach dostawa standardowa będzie realizowana wyłącznie pod budynek wskazany przez Klienta.
  3. Do punktu odbioru w przypadku przesyłek o całkowitej łącznej wadze do 20 kg. Lista punktów odbioru dostępna jest po wyborze tej opcji dostawy
 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta będącego Konsumentem z chwilą jego wydania Klientowi będącemu Konsumentem. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta będącego Konsumentem.
 5. Z chwilą wydania Towarów Dostawcy na Klienta będącego Przedsiębiorcą przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarami oraz ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.
 6. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W związku z tym Klient powinien zbadać przesyłkę zawierającą Towar, doręczoną przez Dostawcę, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
 7. Przed odebraniem Towaru od przewoźnika należy sprawdzić, czy jego opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na Towar. W przypadku, gdy opakowanie Towaru jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 8. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

 1. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 2. Zapłata i formalności związane z rozliczeniem Zamówienia wysyłanego za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru Zamówienia i prowadzi je Dostawca.
 3. Termin Dostawy Zamówienia w przypadku dostępności w magazynie wynosi od 3 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta przez Sprzedawcę lub – w przypadku płatności za pobraniem – od momentu potwierdzenia Zamówienia, a w przypadku Towarów niedostępnych w magazynie – w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na Stronie internetowej lub/i w wiadomości e-mail, jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 4. W przypadku nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adresu Dostawy, Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za Zamówienie, które może zostać ponownie przesłane do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt.
 5. W razie wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.

9.

[Prawo odstąpienia od umowy]

Klient będący Konsumentem, jak również będącym Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszym §9, ma prawo odstąpić od umowy:

 1. O świadczenie usług drogą elektroniczną:
 2. Z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 3 niniejszego rozdziału Regulaminu, Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  W takim wypadku Klient składa Spółce oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@diamant.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 4. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. sprzedaży:

   

 6. Zgodnie z art. 27 w związku z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst pierwotny: Dz. U. 2014 r., poz. 827) Konsument, jak również Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 od dnia dostarczenia przedmiotu Zamówienia Konsumentowi, bez podania przyczyny odstąpienia oraz ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy. Jeżeli Umowa sprzedaży dotyczy sprzedaży wielu Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 – dniowy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna swój bieg od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 7. W takim wypadku Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie zgłoszenia z wykorzystaniem usługi Zwroty/reklamacje, dostępnej w zakładce Moje Konto, widocznej po zalogowaniu do Panelu Klienta (opcja dostępna dla klientów zarejestrowanych) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@diamant.pl (opcja dostępna dla klientów dokonujących zakupów bez rejestracji), przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy uznać dzień wysłania oświadczenia – oświadczenie takie musi być wysłane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) .
 9. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
 10. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 11. Konsument, jak również Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument, jak również Przedsiębiorca traktowany jak Konsument,. Konsument, jak również Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, powinien przesłać zwracany Towar na adres: Pfeifer & Langen Polska S.A., Zygmuntowo 38, 06-450 Glinojeck.
 13. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsumentowi, jak również Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument, zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, w tym poniesione przez Konsumenta, jak również Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument, koszty Dostawy, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta jak również Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument, użyte, chyba że Konsument (lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument) wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Konsumenta (jak również Przedsiębiorcy traktowanego jak Konsument) z żadnymi dodatkowymi opłatami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta (lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument) do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta (lub Przedsiębiorcę traktowanego jak Konsument) dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsument, jak również Przedsiębiorca traktowany jak Konsument, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.
 15. Jeżeli przy dokonywaniu Zamówienia Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak Konsument wybrał inny sposób dostarczenia Towaru niż najtańszy zwykły oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 16. Właściciel Sklepu informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy traktowanemu jak Konsument m.in. w przypadku zawarcia umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy traktowanego jak konsument, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. zawartej w drodze aukcji publicznej.

10.

[Reklamacja Towaru] 

 1. Klient będący Konsumentem (w niniejszym §10 również jako „Klient”) ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia.
 2. Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z umową.
 3. Klient dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie z wykorzystaniem usługi Zwroty/reklamacje, dostępnej w zakładce Moje Konto, widocznej po zalogowaniu do Panelu Klienta (opcja dostępna dla klientów zarejestrowanych) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@diamant.pl (opcja dostępna dla klientów dokonujących zakupów bez rejestracji).
 4. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta, daty zgłoszenia, numeru dowodu sprzedaży, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego
 5. Reklamacje należy kierować:
  1. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu lub
  2. pocztą elektroniczną na adres: sklep@diamant.pl.
 6. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Po obniżeniu ceny Konsument otrzyma drogą elektroniczną korektę faktury.

 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 2. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta strony zwrócą sobie nawzajem dokonane świadczenia zgodnie z postanowieniami § 9. Regulaminu.
 4. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dot. postępowania reklamacyjnego Sprzedawcy będzie przekazywał Konsumentowi na adres mailowy podany przez Konsumenta dla Konta lub w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Koszty wymiany lub naprawy Towarów ponosi Sprzedawca.
 6. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się rękojmię Sprzedawcy za wady Towarów.

 

11.

[Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną i zgłaszanie nadużyć]

 1. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres sklep@diamant.pl.
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Stronie internetowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Sklepu, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Klient zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12.

[Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta Właścicielowi Sklepu, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Właściciel Sklepu, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. Właściciel Sklepu ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

13.

[Odpowiedzialność Spółki]

W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami lub świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów niebędących Konsumentami Spółka ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem. Jednocześnie odpowiedzialność Spółki jest ograniczona kwotowo do wysokości zapłaconej ceny Towarów oraz kosztów Dostawy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument, tylko za bezpośrednie szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą ani Przedsiębiorcą traktowanym jak Konsument.

14.

[Prawa autorskie]

 1. Niniejszy Sklep jest własnością Sprzedawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Sprzedawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Sprzedawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Stronie internetowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 3. Użytkownicy Strony internetowej, Klienci nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki oraz wobec autorów poszczególnych utworów.
 4. Przystępując do korzystania ze Sklepu Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

 

15.

[Ochrona danych osobowych]

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Zasadach przetwarzania danych osobowych, pod adresem: 

16.

[Zmiany Regulaminu]

 1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Klientów.
 4. O zmianie Regulaminu Spółka zawiadomi Klientów posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Spółka umieści na stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.
 5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Spółkę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.
 6. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.
 7. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

17.

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę z Klientami Umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 1. Wszelkie spory między Spółką a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Spółki.
 2. Wszelkie spory między Spółką a Klientem niebędącym Konsumentem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 3. W przypadku posługiwania się przez Klientów niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych.
 4. Na wypadek gdyby Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, zgodnie z ust. 6 powyżej, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Sprzedawcy podlegają zwrotowi na rzecz Sprzedawcy.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem  05.05.2021 r. zastrzeżeniem, iż w przypadku Zamówień złożonych przed tym dniem, zastosowanie znajdzie § 16 ust. 3 Regulaminu.

Regulamin do pobrania w formie pliku PDF:

Regulamin sklepu internetowego

Załączniki do regulaminu:

 1. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 2. Wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy sprzedaży